Signatories : : : :


Ulla Røder

Denmark

Peace activist committed to Trident Ploughshares. Member of the Board of the War Resisters International and Women for Peace.

Better be active today than radioactive tomorrow.

Nuclear weapon states have unconditional power, but only as long as we continue to let them have this power. The old nuclear weapons are outdated, and the nuclear powers have since the 90ties known this. Therefore the last 15 years have brought a huge number of activities, under the cover of different sorts of programmes and disguised explanations to the politicians, which whole aim has been to develop a new generation of nuclear weapons and to improve the capacities of missiles, that will be part of the wider strategies of the US in order to gain the Global power. Denmark and a number of European states take part in this development in a united front with the US.

Rearmament is driven forward by fear among people.

In the same period the governments have used the war against terror as an excuse for starting a new weapons race, including the implementation of a global network centric C4ISR system to be used for control of the movements of the warriors and to bring out the commands of their Generals. Rearmament causes inflation, violence and suppression. A small part of the citizens of this world are able to travel freely around and have a high income, but a rising number of people around the world will be cut off their freedom of movements. Danish police - as well as our civil defence forces (who serve under the Defence ministry of Denmark) are used for border control and surveillance. Building a ‘wall’ around Fort Europe will soon be finished.

You cannot direct non-violent defence against the people.

It is my wish that this kind of developments will be stopped. It is a responsibility of each of us to act against this, to protest and react proactively, use civil disobedience if needed, to pull the communications cord of these growing military projects, as long as the people in power stay away from objective information and an open, ongoing public dialogue on these issues in the main stream media. Especially the press have been undifferentiated with information on the whole issue of rearmament for years, among others the information on the upgrading of the military complex for the Star War system, which has been limited to a weak debate on the Missile Defence and its covering of Europe and to the East. The missile defence is only a minimal corner of this giant rearmament and weapons race into which several types of weapons, radar sensors, satellites, missiles and space stations as well as military bases on the ground are comprehended.

Stop the rearmament. Call for a mutual disarmament now.

The Danish people made reservations not to take part in the EU military, and therefore we necessarily also will have to distance us from being part of the NATO, that co-operate with the EU. It is the same Ministers of Defence, the same soldiers and the same partners from the industries, who is drawn into these systems. For as well NATO as for the EU you can say they are used as the right arm of the US military top Generals, to be able to keep their overseas bases and open new ones within or outside the borders of Europe.

Our love is the strength of lasting PEACE.

Support of NATO and the nuclear arsenal of this alliance are immoral and irresponsible. It is a waste of resources that could be used much better to improve the ecological environment and the health of the population of the world. It is indeed urgent to raise the NATO debate in the Danish Medias, as well as in our parliament.

We could choose another way, the peaceful one. It only takes the love of each other and the love of Mother Earth. There is a need of a strong will to actively involvement for a non-violent world. Taking action is most needed. Therefore I fully support the initiative Europe for Peace and invite all interested to join us and proactively stop the ARMY work.

Ulla Røder
Peace activist

Committed to Trident Ploughshares
Member of the Board of the War Resisters International and Women for Peace

24. April 2007Hvorfor tror du hærværk hedder hærværk?

Hellere aktiv i dag en radioaktiv i morgen

Atomvåbenstater har ubetinget magten, men kun så længe vi bliver ved at give dem den magt. De gamle atomvåben er blevet forældede, og atomvåbenmagterne har siden 90’erne vidst dette. Derfor har der, de sidste 15 år foregået en masse aktiviteter under dække af forskellige programmer og tilslørede forklaringer til politikerne, hvis hele sigte har været at udvikle en ny generation af atomvåben og forbedre missilers egenskaber, så de kan indgå i de overordnede strategier for et Globalt herredømme, der længe har været USA’s reelle sigte. Danmark og en række europæiske lande er med på mange fronter i denne udvikling.

Angsten driver oprustningen

Sideløbende har regeringerne brugt krigen mod terror som undskyldning for igangsættelse af et nyt oprustningskapløb, herunder opbygning af et globalt netværk centreret C4ISR system til at kontrollere krigsdeltagerne og sprede kommandoerne fra deres generaler. Oprustning giver inflation, vold, undertrykkelse. En lille del af verdens befolkning kan frit rejse rundt og tjener godt, men en stadig voksende del at verdens befolkning er ved at blive afskåret fra den fri bevægelighed. Dansk politi såvel som hjemmeværnet (der styres af krigsministeriet), bruges til grænseovervågning og kontrol. ’Fort Europas’ mure er ved at blive bygget op.

Ikke-voldsforsvar kan ikke vendes mod folket

Det er mit ønske, at denne udvikling bliver stoppet. Det er op til hver enkelt af os at handle herimod, at protestere og reagere aktivt, udøve civil ulydighed om nødvendigt, for at bremse disse tiltag, så længe magthaverne udebliver fra en reel og saglig oplysning og åben, løbende, offentlig dialog herom i medierne. Især pressen har forholdt sig meget ensidigt til informationer omkring hele oprustningen, herunder informationer om opbygningen af hele stjernekrigssystemet, som begrænses til at blive en tynd debat om missilforsvarets dækning af Europa og østover. Missilforsvaret er blot en minimal flig af dette gigantiske oprustnings kapløb, hvori indgår mange typer våben, radarer, satellitter, raketter og stationer i såvel det ydre rum, som her på jorden.

Stop oprustningen. Kræv gensidig nedrustning nu. Danskerne tog forbehold for deltagelse i EU’s militære gren, derfor må vi nødvendigvis også tage afstand fra deltagelse i NATO, der samarbejder tæt med EU. Det er de samme krigsministre, de samme soldater og de samme samarbejdspartnere i industrien, der trækkes på. For både NATO og EU gælder det, at de blive brugt som USA hærledelsens forlængede arm til at kunne stationere baser og magtcentre i og udenfor Europas grænser.

Folkets kærlighed er fredens styrke.

Understøttelse af NATO og denne alliances atomvåben er umoralsk og uforsvarligt. Det er et spild af ressourcer, der kunne anvendes langt bedre til styrkelse af miljøet og sundheden for verdens befolkninger. Det haster at få NATO’s rolle i hele atomvåbenoprustningen op i debatten i de danske medier, såvel som på Christiansborg.

Vi kan vælge en anden vej, den fredelige vej. Det kræver folkets kærlighed til hinanden og den jord vi lever på. Der er brug for en stærk vilje til aktiv handling for en ikke voldelig verden. En aktiv indsats er nødvendig. Derfor støtter jeg op om EUROPA FOR FRED initiativet og indbyder alle interesserede til at være med til at stoppe Hærenes værk.

Ulla Røder
Fredsaktivist

Engageret i Trident Ploughshares
Bestyrelsesmedlem i Aldrig mere Krig
Kvinder for Fred.

24. april 2007